Contentbox headline
Character Information
Sem Jinchuuriki
Elo Points: 0
Name: Lobo Solitarioo |OFF|
Vocation: Obito
Level: 1319
Otsutsuki Regeneration: Nao
Quest Seikatsu: Nao
Atribute food: 0x
Niwatori: Nao
Katon Ishi Vip: Nao
Danzo Boss: Nao
Barion Boss: Nao
Nação: Terra
Guild Name: Member of the rank M E R C E N A R I O S
Last Login: 14 January 2023, 12:43 pm
Created: 15 November 2022, 1:08 am
Status da conta: Free Account
Rank Card: Sem Rank
Ninjutsu Taijutsu Glove Taijutsu Dist Taijutsu Sword Taijutsu Shield
136 64 10 19 59 10
Itens:
Skins:
Quests 0.00%
Vocation Zabuza
Vocation Haku
Skin Guy Black
Life Scroll Level 1
Life Scroll Level 2 e 2% DANO
Life Bottle
Flower Exp
Skin Jiraya Pintor
Skin Guy Anbu
Skin Sakura e 2% PROTECT
Skin Kurenai
Skin Choji Bear
Skin Kakuzu Subzero
Skin Kisame Festeiro
Skin Delta Bruxa
Hebi Quest
Skin Sakura Samurai e 2% critico
Skin Sasuke Kage
Skin Sasuke Murasaki

Attrs 0.00%
2% cura boss box
2% dano boss box
2% critico boss box
2% protect boss box
2% dano life scroll
1% quest ashi
2% critico sakura samurai
2% protect guy black
2% cura sasuke kage
2% protect skin sakura
2% cura katame
2% dano katame
2% critico katame
2% protect katame
2% dano snail
2% critico snail
2% protect snail
2% critico delta
passiva cura denki
2% critico naruto mummy
2% critico golden outfit
1% protect madara western

Deaths
28 Nov 2022, 01:38 Died at level 1168 by cerbero..
28 Nov 2022, 01:37 Died at level 1170 by cerbero..
28 Nov 2022, 01:34 Died at level 1172 by cerbero..

Player Killer


Search Character
Name:
SERVIDOR
ONLINE
Monster Pedestal and Players Online Box